Home » gebruiksvoorwaarden
Jan Jaap Bolkesteijn

Casinozonderlicentie.io is een website van CasinoZonderLicentie, een Britse organisatie. U wordt uitgenodigd om artikelen in te dienen, opmerkingen te plaatsen of de site te bezoeken en u aan te melden voor de RSS-feed. Door het gebruik van de site, stemt u ermee in dat elk gebruik van de site in overeenstemming zal zijn met de gebruiksvoorwaarden.

Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de site niet gebruiken. De site behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en zal deze wijzigingen naar eigen inzicht publiceren.

Overtredingen

Als u van mening bent dat de inhoud van de site in strijd is met de gebruiksvoorwaarden kunt u de site hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen via het contactformulier op onze website.

Onze feiten, meningen, analyses of voorspellingen kunnen fout zijn

De inhoud op de website wordt uitsluitend aangeboden voor algemene informatie, discussie en amusementsdoeleinden. Een deel van de inhoud is niet gemodereerd door het redactieteam van de site en weerspiegelt de persoonlijke meningen van de auteurs. Wees altijd kritisch op de informatie op de site omdat deze beledigend, schadelijk en/of onjuist kan zijn.

Overtreed de regels voor het plaatsen van berichten of commentaar niet

U bent verantwoordelijk voor uw eigen bijdrages en gaat ermee akkoord de site op eigen risico te bezoeken en gebruiken. Uw bijdrages moeten waarheidsgetrouw en accuraat zijn en mag geen berichten plaatsen die betrekking hebben op het volgende:

 • Effecten voor verkoop, ruil of uitwisseling
 • Intimidatie, laster, bedreigingen, stalking, pesten of schendingen van de wettelijke rechten van anderen
 • Illegale activiteiten
 • Impersonatie van een persoon of entiteit, of het valselijk verklaren of verkeerd voorstellen van uw connectie met een persoon of entiteit.
 • Inbreuk maken op het intellectuele eigendom van een ander, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handelsgeheimen, handelsmerken en auteursrechten van welke aard dan ook
 • Obsceen, vulgair, onverdraagzaam, haatdragend of racistisch taalgebruik of afbeeldingen
 • Commerciële reclame
 • Gokken, wedstrijden of kettingbrieven
 • Overtredingen van enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wet in verband met uw gebruik van de website. Dit omvat effecten wet- en regelgeving.
 • Commentaar waarin de auteur van een post persoonlijk wordt aangevallen.
 • Bovendien stemt u ermee in dat, als een derde partij beweert dat materiaal dat u hebt bijgedragen aan de Site onwettig is, u de volledige last draagt om aan te tonen dat het materiaal voldoet aan alle toepasselijke wetten.

Openbaarmakingsbeleid

De site behoudt zich het recht voor om alle informatie openbaar te maken die nodig is om te voldoen aan wetgeving, regelgeving, juridische procedures of verzoeken van de overheid. De website maar naar eigen inzien berichten bewerken, weigeren of verwijderen. Verder behoudt de site zich het recht voor om toegang te beperken van gebruikers die zich schuldig hebben gemaakt aan ongepast, onprofessioneel of onwettig gedrag.

De site behoudt zich ook het recht voor om inhoud te verwijderen, die naar inzicht van de site, een van de regels die hier beschreven staat, overtreden heeft, maar is niet verplicht om dit te doen. Indien u beledigd bent door de inhoud van de site, stop dan met het gebruiken van de site.

Disclaimer

De site bevat niet-gemodereerde informatie die de persoonlijke meningen en andere uitingen bevat van personen die inzendingen plaatsen over een breed scala aan onderwerpen. Dergelijke inzendingen zijn de meningen van specifieke auteurs en zijn geen verklaringen van advies, opinie of informatie van de site of een aan de site gelieerd persoon of entiteit.

Noch de inhoud van de site, noch de links naar andere websites, worden routinematig gemodereerd, gescreend, goedgekeurd of beoordeeld door de site of een aan de site gelieerd persoon of entiteit.

De site en alle informatie, producten of diensten op de site worden geleverd zonder enige garantie van welke aard dan ook.

De site garandeert niet dat de site op een ononderbroken of foutlaze manier zal werken of dat de site vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Gebruik van informatie verkregen van of via de site is op eigen risico.

De site is niet aansprakelijk voor verlies of schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vorderingen wegens laster, fouten, verlies van gegevens of onderbreking van de beschikbaarheid van gegevens die voortvloeien uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de site of links. Verder is de site ook niet aansprakelijk voor plaatsing van de inhoud op de site of het vertrouwen op informatie die verkregen is van of via de site.

De site is geen tussenpersoon, makelaar, handelaar, beleggingsadviseur of beurs en verleent geen diensten als zodanig.

Licenties

Als tegenprestatie voor uw instemming met de gebruiksvoorwaarden verleent de site u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van de site. Toegang tot de site mag u alleen gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het is aan u om te bepalen of het gebruik van informatie die via de site verkregen is, geoorloofd is.

Door berichten te plaatsen of anderszins deel te nemen aan communicatie op de site, verleent u de site (of een van haar rechthebbenden) een eeuwigdurend, royaltyvrij en onherroepelijk recht en licentie om dergelijke informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te distribueren, te verzenden, openbaar weer te geven, openbaar uit te voeren, in sublicentie te geven, afgeleide werken te creëren, over te dragen en te verkopen.

Keuze van recht en forum

U stemt ermee in dat elk geschil dat voortvloeit uit, of verband houdt met, deze gebruiksvoorwaarden of op de site geplaatste inhoud, met inbegrip van kopieën en herpublicatie daarvan, ongeacht of dit is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, wettelijke of andere wetgeving, wordt beheerst door de Amerikaanse wetgeving, met uitsluiting van de bepalingen inzake wetsconflicten. U stemt verder in met de persoonlijke jurisdictie van en het exclusieve rechtsgebied in de federale en staatsrechtbanken in Pennsylvania als het juridische forum voor een dergelijk geschil.

Beleid inzake auteursrecht

Krachtens 17 USC. § 512 zoals gewijzigd door Titel II van de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) heeft de site procedures ingesteld om schriftelijke kennisgeving van inbreuken op het auteursrecht te verwerken in overeenstemming met de DMCA. Als u van mening bent dat uw auteursrechten geschonden worden kunt u het formulier hieronder invullen en opsturen.

De kennisgeving van inbreuk moet gevraagde informatie bevatten die inhoudelijk voldoet aan de safe harbor bepalingen van de DMCA, 17 USC. § 512 (c )(3)(A), waarin wordt bepaald dat om effectief te zijn onder deze subsectie, een kennisgeving van beweerde inbreuk een schriftelijke mededeling moet zijn die wordt verstrekt aan de aangewezen agent van een dienstverlener en in ieder geval het volgende bevat:

 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.
 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het geschonden is, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site.
 • Identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het geschonden is of onderwerp is van schendingsactiviteiten en verwijderd dient te worden of waartoe de toegang geblokkeerd dient te worden, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.
 • Redelijkerwijs voldoende informatie om de serviceprovider in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd.
 • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
 • Een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.
 • Een kennisgeving van een eigenaar van een auteursrecht of van een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden, die niet substantieel voldoet aan de bovenstaande bepalingen, wordt niet beschouwd als het verschaffen van feitelijke kennis of een bewustzijn van feiten of omstandigheden waaruit de inbreukmakende activiteit blijkt.
 • Gelieve CasinoZonderLicentie een afzonderlijke kennisgeving van inbreuk te mailen telkens wanneer u vermeende handelingen van inbreuk wenst te melden.

Ongeoorloofd gebruik

Ongeoorloofd gebruik van de site in verband met het verzenden van ongevraagde e-mails, met inbegrip van de verzending van e-mails in strijd met dit beleid, kan leiden tot civiele, strafrechtelijke of administratieve sancties tegen de afzender en degenen die de afzender bij staan.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in de site en aan de site gelieerde personen of entiteiten schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van claims, verliezen of schade, met inbegrip van juridische kosten, die voortvloeien uit uw schending van deze gebruiksvoorwaarden, uw gebruik van de site of uw plaatsing van inhoud op de site, en uw volledige medewerking te verlenen aan de verdediging van de site of aan de site gelieerde personen of entiteiten tegen dergelijke claims.

Integratie

Deze gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u, de site en aan de site gelieerde personen of partijen met betrekking tot het hierin behandelde onderwerp en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.

Formulier voor kennisgeving van inbreuk auteursrecht

ClickOut Media

Camilleri Buildings, Oratory Street

NXR 2504

Naxxar, Malta

Date: ______________

Dear Sir:

I, the undersigned, CERTIFY UNDER PENALTY OF PERJURY that I am the owner or an agent authorized to act on behalf of the owner of certain intellectual property rights. The name of such owner is ___________________________________ (the “Owner”).

I have a good faith belief that the material identified below is not authorized by the above Owner, its agent, or the law and thus infringes the Owner’s rights. Please act promptly to remove or disable the access to the material or items claimed to be infringing.

Location of the alleged infringing material:

____________________________________________

Description of the infringing material:

____________________________________________

Description of the copyrighted work that you claimed is infringed:

____________________________________________

You may contact me at:

Name: ___________________________________

Title: ____________________________________

Company: ________________________________

Street address: ____________________________

City, State: ________________________________

Zip: _____________________________________

Tel.: _____________________________________

Email: ___________________________________

Fax: _____________________________________

Content bijdragers 

De site publiceert door gebruikers bijgedragen inhoud in de vorm van blogs en commentaren. Door het leveren van blogberichten via RSS feed, commentatoren of andere inhoud direct op de website gaan auteurs akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

 • Door het bijdragen van inhoud, of het nu gaat om blogberichten bijgedragen via RSS, blogberichten direct geschreven op de site, of commentaren, stemt de bijdrager ermee in CasinoZonderLicentie een eeuwigdurend, niet-exclusief auteursrecht te geven op de inhoud.
 • CasinoZonderLicentie behoudt zich het recht voor om bijgedragen inhoud naar eigen inzicht niet te publiceren.
 • CasinoZonderLicentie behoudt zich het recht voor om gesyndiceerde en rechtstreeks bijgedragen inhoud te plannen voor publicatie op onze site op een toekomstige datum of tijd naar eigen inzicht.
 • CasinoZonderLicentie zal altijd alle inhoud in zijn volledige vorm of bij uittreksel met lengte (volgens de richtlijnen van fair use) naar behoren aan de auteur toeschrijven.
 • CasinoZonderLicentie behoudt zich het recht voor om alle bijgedragen inhoud via RSS aan derden te syndiceren.
 • Alle bijgedragen inhoud kan de byline van de auteur bevatten, een korte biografie van de auteur en, in het geval van materiaal dat ons via RSS wordt verstrekt vanaf de eigen blog van de auteur, een link terug naar de oorspronkelijke post in de voettekst van de volledige post.
 • Bijdragende auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de originaliteit en nauwkeurigheid van hun inzendingen.
 • CasinoZonderLicentie behoudt zich het recht voor om links of reclame bij bijdragen te verwijderen, in het bijzonder affiliate links. Dit kunnen ook RSS-links naar het oorspronkelijke artikel omvatten, omdat die door zoekmachines kunnen worden opgevat als affiliate links en de autoriteit van onze site kunnen schaden.
 • CasinoZonderLicentie behoudt zich het recht voor om lettertypen en stijlen in te stellen, afbeeldingen uit te lijnen en anderszins de lay-out van de berichten te wijzigen om ervoor te zorgen dat de berichten voldoen aan de algemene stijl van de site.
 • Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dat CasinoZonderLicentie samenvattingen van bijgedragen inhoud weergeeft. In dergelijke gevallen kunnen wij berichten in samengevatte vorm bewerken. Dergelijke samenvattingen zullen altijd een link bevatten naar de volledige en ongewijzigde post. In dergelijke omstandigheden zal CasinoZonderLicentie er altijd naar streven om de oorspronkelijke betekenis en bedoeling van de inhoud te behouden.
 • CasinoZonderLicentie behoudt zich het recht voor om koppen van berichten te bewerken voor de duidelijkheid of zoekmachine optimalisatie (keyword inclusion).
 • CasinoZonderLicentie behoudt zich het recht voor om correcties in spelling en grammatica aan te brengen.
 • CasinoZonderLicentie behoudt zich het recht voor om foto links te verwijderen die niet verwijzen naar de originele bron foto of copyright eigenaar.
 • CasinoZonderLicentie behoudt zich het recht voor om relevante reclame in en rond de inhoud te plaatsen.
 • CasinoZonderLicentie behoudt zich het recht voor om afbeeldingen in cache op te slaan en te plaatsen vanuit ons content netwerk.
 • Bijdragers hebben geen recht op enige vergoeding van CasinoZonderLicentie .
 • Het bijdragen van inhoud aan CasinoZonderLicentie vormt op geen enkele wijze een werknemersovereenkomst.

Bezoekers

 • Tenzij uitdrukkelijk toegestaan, mag u de inhoud die op enig deel van deze site verschijnt niet openbaar maken of verveelvoudigen.
 • De meningen die door gebruikers en auteurs van inhoud op deze site worden geuit, zijn uitsluitend die van hun en niet die van CasinoZonderLicentie .
 • CasinoZonderLicentie behoudt zich het recht voor om postings of mededelingen te allen tijde en naar eigen inzicht te blokkeren of te verwijderen.
 • Sommige links op deze site kunnen verwijzen naar sites van derden. CasinoZonderLicentie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die sites.

Privacybeleid

Dit privacybeleid regelt de manier waarop CasinoZonderLicentie informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en publiceert van gebruikers (elk, een “Gebruiker”) van de casinozonderlicentie.io  website (“Site”). Dit privacybeleid is van toepassing op de Site en alle producten en diensten aangeboden door CasinoZonderLicentie.

Persoonlijke identificatie-informatie

Wij kunnen persoonlijke identificatie-informatie verzamelen van gebruikers op verschillende manieren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wanneer gebruikers onze site bezoeken, zich registreren op de site, een bestelling plaatsen, abonneren op de nieuwsbrief, reageren op een enquête, een formulier invullen en in verband met andere activiteiten, diensten, functies of middelen die wij beschikbaar stellen op onze Site. Gebruikers kunnen worden gevraagd voor, indien van toepassing, naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, creditcard informatie. Gebruikers kunnen onze Site echter anoniem bezoeken. Wij zullen persoonlijke identificatie-informatie van Gebruikers alleen verzamelen als zij vrijwillig dergelijke informatie aan ons verstrekken. Gebruikers kunnen altijd weigeren om persoonlijke identificatie-informatie te verstrekken, behalve dat het hen kan verhinderen om deel te nemen aan bepaalde Site-gerelateerde activiteiten.

Niet-persoonlijke identificatie-informatie

Wij kunnen niet-persoonlijke identificatie-informatie verzamelen over gebruikers wanneer zij interageren met onze Site. Niet-persoonlijke identificatie-informatie kan de naam van de browser omvatten, het type computer en technische informatie over de manier waarop Gebruikers verbinding maken met onze Site, zoals het besturingssysteem en de gebruikte internet service providers en andere soortgelijke informatie.

Web browser cookies

Onze Site kan gebruik maken van “cookies” om de gebruikerservaring te verbeteren. De webbrowser van de Gebruiker plaatst cookies op zijn harde schijf om gegevens bij te houden en soms om informatie over hem bij te houden. De Gebruiker kan ervoor kiezen zijn webbrowser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd of dat u een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Als hij dat doet, is het mogelijk dat sommige delen van de Site niet naar behoren werken.

Hoe gebruiken we verzamelde informatie

CasinoZonderLicentie verzamelt en gebruikt persoonlijke informatie van Gebruikers voor de volgende doeleinden: 

 • Om de gebruikerservaring te personaliseren

Wij kunnen informatie gebruiken om te begrijpen hoe onze gebruikers als groep de diensten en middelen op onze Site gebruiken.

 • Om onze Site te verbeteren

We streven er voortdurend naar ons website-aanbod te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen.

 • Om de klantenservice te verbeteren

Uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw verzoeken voor klantenservice en overige ondersteuning.

 • Om transacties te verwerken

Wij kunnen de informatie die Gebruikers over zichzelf verstrekken bij het plaatsen van een bestelling alleen gebruiken om service te verlenen bij die bestelling. Wij delen deze informatie niet met externe partijen, behalve voor zover dat nodig is om de dienst te verlenen.

 • Om inhoud, promoties, enquêtes of andere Site-functie te beheren

Om Gebruikers informatie te sturen die ze willen ontvangen over onderwerpen waarvan wij denken dat ze voor hen interessant zijn.

 • Om periodieke e-mails te versturen

Het e-mailadres dat Gebruikers opgeven voor het verwerken van bestellingen, zal alleen worden gebruikt om hen informatie en updates met betrekking tot hun bestelling te sturen. Het kan ook worden gebruikt om te reageren op hun vragen, en/of andere verzoeken of vragen. Indien de Gebruiker besluit om zich in te schrijven op onze mailinglijst, zal hij e-mails ontvangen die bedrijfsnieuws, updates, gerelateerde product- of service-informatie, enzovoorts kunnen bevatten. Indien de Gebruiker zich op enig moment wenst uit te schrijven voor het ontvangen van toekomstige e-mails, bevatten wij gedetailleerde uitschrijfinstructies onderaan elke e-mail of kan de Gebruiker contact met ons opnemen via onze Site.

 • Voor advertentie doeleinden

We gebruiken de informatie van gebruikers ook voor advertentie doeleinden, inclusief NextRoll en andere platforms.

Hoe beschermen wij uw informatie

Wij nemen gepaste gegevensverzamelings-, opslag- en verwerkingspraktijken en veiligheidsmaatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die zijn opgeslagen op onze Site.

Gevoelige en privé gegevensuitwisseling tussen de Site en haar Gebruikers gebeurt via een SSL beveiligd communicatiekanaal en is gecodeerd en beschermd met digitale handtekeningen. Onze Site voldoet ook aan de PCI-kwetsbaarheidsnormen om een zo veilig mogelijke omgeving voor de Gebruikers te creëren.

Het delen van uw persoonlijke informatie

Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke identificatiegegevens van Gebruikers aan anderen. Door deel te nemen aan onze webcast of white paper programma’s, stemt u er echter mee in dat uw registratiegegevens worden gedeeld met de sponsor. Wij kunnen algemene geaggregeerde demografische informatie die niet gekoppeld is aan enige persoonlijke identificatie-informatie over bezoekers en gebruikers delen met onze zakelijke partners, vertrouwde filialen en adverteerders voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij kunnen een beroep doen op externe dienstverleners om ons te helpen ons bedrijf en de Site te beheren of activiteiten namens ons uit te voeren, zoals het verzenden van nieuwsbrieven of enquêtes. Wij kunnen uw informatie delen met deze derden voor deze beperkte doeleinden, op voorwaarde dat u ons uw toestemming heeft gegeven. In het geval van een fusie, reorganisatie, overname, joint venture, overdracht, spin-off, verkoop, of vervreemding van alle of een aanzienlijk deel van onze zakelijke belangen of activa, met inbegrip van in verband met een faillissement of soortgelijke procedures, kunnen wij onze rechten op uw informatie overdragen aan onze opvolger in het belang.

Wij maken gebruik van externe reclamebedrijven om advertenties weer te geven en informatie te verzamelen wanneer gebruikers onze site bezoeken. Deze bedrijven kunnen informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoeken aan deze en andere websites gebruiken om advertenties op onze site, andere websites en andere vormen van media aan te bieden over goederen en diensten die voor u interessant zijn. Als u meer informatie wilt over deze praktijk en wilt weten welke keuzes u hebt om deze informatie niet door deze bedrijven te laten gebruiken, kijk dan op https://thenai.org/opt-out/.

Websites van derden

Gebruikers kunnen op onze Site advertenties of andere inhoud aantreffen die verwijzen naar de sites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derde partijen. Wij hebben geen controle over de inhoud of links die op deze sites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gehanteerd door websites die een link hebben naar of van onze Site. Bovendien kunnen deze sites of diensten, met inbegrip van hun inhoud en links, voortdurend veranderen. Deze sites en diensten kunnen hun eigen privacybeleid en klantenservicebeleid hanteren. Browsen en interactie op elke andere website, met inbegrip van websites die een link naar onze Site hebben, is onderworpen aan de eigen voorwaarden en het eigen beleid van die website.

Wijzigingen van dit privacybeleid & gebruiksvoorwaarden

CasinoZonderLicentie heeft de discretie om dit privacybeleid & gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment bij te werken. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum aan de onderkant van deze pagina herzien. Wij moedigen gebruikers aan om regelmatig deze pagina te controleren voor eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven over hoe wij helpen om de persoonlijke informatie die wij verzamelen te beschermen. U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid regelmatig door te nemen en op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Uw aanvaarding van deze voorwaarden

Door deze Site te gebruiken, geeft u aan dat u dit beleid en deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Als u niet akkoord gaat met dit beleid en de gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u onze Site niet te gebruiken. Als u de Site blijft gebruiken nadat er wijzigingen aan dit beleid en deze gebruiksvoorwaarden zijn aangebracht, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van die wijzigingen.

Jan Jaap Bolkesteijn

Jan Jaap Bolkesteijn heeft jarenlange ervaring in de online casinowereld. Na te hebben gewerkt bij verschillende online casino's, heeft hij zich de afgelopen jaren toegewijd aan het delen van zijn kennis en expertise met anderen. Als schrijver bij een vergelijkingswebsite voor casinowebsites deelt Jan Jaap zijn inzichten over verschillende aspecten van de online casino-industrie, waaronder bonusaanbiedingen, spellen en betalingsmogelijkheden.